Planina Lička Plješivica

Svojim najljepšim dijelom smještena između naša 2Parka, druga najduža planina u Hrvatskoj velike bioraznolikosti - veličanstvena Lička Plješivica očekuje vas u srcu GWT2P destinacije.

Planina Lička Plješivica

Prvi opis Plješivice dao je 1669. godine senjski biskup Sebastijan Glavinić, a zbog njezine iznimne prirodne raznolikosti i vrijednosti kroz povijest su se njezinim proučavanjem bavili brojni istraživači, a ovdje ćemo navesti neke od njih:

 • 1789. godine u svojoj knjizi „Oryctographia carniolica“opisuje ju francuski prirodoslovac, etnograf, kirurg i jedan od osnivača planinarenja – Balthasar Hacquet;
 • 1802. godine postaje čuvena u znanstvenim krugovima zahvaljujući botaničkim nalazima popraćenim sa slikama u boji (K. Schultz), koje su prikupili Pal Kitaibel (mađarski botaničar i kemičar) i Franz de Paula Adam von Waldstein (austrijski plemić, vojnik, istraživač i prirodoslovac) i objavili u djelu „Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae“;
 • 1845. istražuje ju saski kralj Friedrich August II;
 • 1852. dr. Josip Schlosser (botaničar i zoolog) i suradnik Ljudevit Vukotinović objavljuju svoja istraživanja u poznatom i nenadmašnom djelu „Flora Croatica“;
 • 1863. istražuje ju Johann Zelebor, austrijski zoolog i prirodoslovac;
 • od 1894. godine duže ju istražuje mađarski botaničar Arpad von Degen;
 • 1896. istražuje ju jedan od prvaka istraživanja flore Like i Velebita, poznati i priznati botaničar amater Ljudevit Rossi;
 • kroz 20. stoljeće duže ju istražuje hrvatski botaničar svjetskog ugleda, dr. Ivo Horvat.
Ovakav interes znanstvenika najbolja je potvrda velike prirodne vrijednosti masiva Lička Plješivica koji u 21. stoljeću zaslužuje izaći iz teške izolacije i dobiti primjerenu pažnju i skrb!
Pogled na najviši vrh sjevernog dijela masiva - Gola Plješivica - iz pravca Nacionalnog parka Plitvička jezeraMasiv Ličke Plješivici s najvišim vrhom Gola Plješivica iznad Korenice

Prostor Ličke Plješivice reljefno pripada zoni Vanjskih Dinarida i imponira dužinom i visinom. Sa svojim prirodnim nastavcima, Medvjeđakom na sjevernoj strani te Kremenom i Poštakom na južnoj, ovaj planinski lanac proteže se od Nacionalnog parka Plitvička jezera do rijeke Zrmanje i dugačak je preko 100 km.

Današnji naziv planine poznat je još od 16. stoljeća, mijenjao se više puta kroz povijest, a neki od naziva su bili:

 • Gvozd;
 • Hortus Diabolicus ili Vražji vrt  (legenda kaže iz pakosti, zato jer planinu nevjerojatne ljepote i prirodnog bogatstva razni osvajači jednostavno nisu mogli osvojiti);
 • a zna se da je današnje ime prvi put spomenuo mletački kartograf Forlanijan 1560. g. i to u ikavskom obliku - Plisva.

Na malom dijelu planine koji je 1946. godine dodijeljen prijateljskoj Bosni i Hercegovini uobičajen je naziv Plješevica, a autohtono ličko stanovništvo koje i danas živi u podplješivičkim selima iznad grada Bihaća i dalje njeguje svoj ikavski jezik i naziv Plješivica.

Podplješivički plato - Unsko-koranska zaravan

Pomozite nam u zaštiti prirodne baštine:

 • istražite planinu i okolicu pješice, biciklom, jašući – odmorite automobil i pritom smanjite emisiju štetnih ispušnih plinova;
 • molimo vas da smeće ponesete sa sobom - nipošto nemojte ostavljati smeće u prirodi;
 • molimo vas da otpad odložite u odgovarajuće reciklažne spremnike - reciklirajte;
 • donesite spremnike za vodu za višekratnu upotrebu - smanjite upotrebu jako štetne plastike.
Pogledajte naša 2Parka - Zelena Misija i pridružite nam se, vi ste naši važni partneri!!

Plješivico, goro naša mila

Ovako o svojoj planini pjevaju njezini stanovnici, a mi pozivamo da se u njezinu ljepotu uvjerite u neposrednom kontaktu, kroz ovaj kraći tekst predstaviti ćemo vam ovaj lijepi planinski masiv.

Nekad davno znana kao jedna od najnepristupačnijih planina u Hrvatskoj, Lička Plješivica ima dinarsku orijentaciju SZ - JI  te površinu od 453 kvadratna kilometra i pravi je prirodni dragulj. 

Jedan njezin dio ujedno je i među najzanimljivijim vapnenačkim platoima u Dinaridima, smješten je upravo između naša 2Parka i ima impresivne dimenzije: 1-3 km širine te 15 km dužine. 

To je Unsko-koranska zaravan po kojoj se prostire naša glavna GWT2P zelena staza!

Pogled s podplješivičkog platoa na planinu!


Reljef

Plješivica se između ostalog ističe i po svojoj osebujnoj simetriji, naime nije najviša u središnjem dijelu, već na samom početku i kraju.

Sjeverni dio planine je jednostavnog oblika s oštro izraženim grebenom iz kojeg strše stjenoviti vrhovi i dvije strme padine.
Na tom dijelu planine, na bosanskoj strani i na visini od oko 1100 m pruža se uzdužni pregib u kojem je lijepa dugodolina uvala s nizom krških ponikvi.

U južnom dijelu, od vrha Plješivički kamen (1616m), glavni se greben postepeno razilazi i širi u visoravan s kojeg se dižu pojedini vrhovi i krivudave kose, a među njima korita i uvale s najljepšim visinskim pašnjacima: Veliko i Malo Kamensko, Paljenica, Poljana, Karblovića korito.

U reljefnoj slici Ličke Plješivice ističe se i više međusobno povezanih grebena, kosa i izdvojenih vrhova koji se izdižu iznad gornje granice šume i strše kao stjenoviti visovi, pet međusobno povezanih gorskih vrhova su: Gola Plješivica, Trovrh, Ozeblin, Javornik, Orlovača, Brusnić, Lopata i Tičeva.

Vrh Gola Plješivica

Sjeverni dio masiva doseže najveću visinu u vrhu Gola Plješivica (1649m) i njime započinje vršni dio plješivičkog hrpta koji je definiran vrhovima: Mala Plješivica (1576m), Gredoviti vrh (1429m) i Šuputov vrh (1403m).

Vrh Gola Plješivica možete osvojiti s južne strane iz pravca Korenice - više o planinarenju pogledajte pod Doživljaji!

Iza posljednjeg vrha, greben se postepeno spušta do klanca Škipine (1212m), a od njega je greben Plješivice ponovo viši te doseže najveće visine u vrhovima Žestikovac (1333m) i Trovrh (1620m).

Geologija 

Ponikve su karakterističan krški oblik i na Ličkoj Plješivici ih susrećemo gotovo posvuda, od podnožja do vrhova i unsko-koranske zaravni.

Dinamičan plješivički reljef!
Impresivna geološka starost planine također ukazuje na njenu prirodnu vrijednost - najstarije naslage su trijaske starosti, od 245 do 202 miliona godina starosti (Melinovačka draga), a pretežu one iz doba krede, od 145 do 66 miliona godina starosti.

Za sam nastanak planine zaslužna su rasjedanja uzduž tektonskih pukotina zemljine kore koja su uvjetovala i nastanak vrlo strmih i impresivnih strana planine s gotovo ravnim podnožjem.
Zanimljiva su i značajna rubna rasjedanja i to:

 • lomovi smjera SZ-JZ koji su oblikovali uvale;
 • lomovi smjera SZ-JZI koja su oblikovala drage.

A bogata je i raznolikim krškim oblicima:

 • brojnim jamama i ponorima;
 • te gromadastim vapnencima (blokovima) oko vrha Gola Plješivica koji su nastali nejednolikom rastrošbom gromadastih vapnenjaka, a izuzetno su bogati fosilima, posebno hipuritima.

Nažalost i dalje se vrši nemilosrdna eksploatacija prirodnih bogatstava ovog planinskog dragulja od strane privatnih firmi, bez nadzora stručnih službi i informiranja javnosti. To je ponajviše izraženo na bosanskoj strani gdje kroz grad Bihać i planinska sela Zavalje i Međudražje, neumorno od jutra do mraka, sedam dana u tjednu tutnjaju teški kamioni napunjeni šljunkom, a u zemljinu utrobu utrpava građevinski otpad.
Nadamo se brzom rješavanju ovog problema!

Voda

Kako planina pripada dinarskom sustavu, građena je pretežno od vapnenca (jurske i kredne formacije) i zato vrlo oskudna vodom. 

Malobrojni izvori vezani su uz pojavu trijaskih verfenskih škriljaca i upravo zbog svoje malobrojnosti u nužnoj potrebi da budu zaštićeni.

Naime, Lička Plješivica nije razvođena, tekućice s ličke strane poniru pod planinu na rubu Koreničkog i Krbavskog polja i izviru na suprotnom, 300 m nižem bosanskom podnožju u obliku jakih krških izvora. U kišno doba ponori često ne mogu primiti svu vodu zbog čega se na Krbavskom i Koreničkom polju u RH pojavljuju periodična jezera.

Snažno vrelo Klokot kod Bihaća, ujedno i važan izvor pitke vode za grad, već je na samom izvoru čitava rječica.

Pored ovog izvora prolazi i glavna GWT2P zelena staza. Uživajte u ljepoti i čuvajte prirodu!

Krški vodotoci - krhki ekosustavi vrijedni zaštite!Krški vodotoci - vrijedni zaštite!

Šume

Šumsko bogatstvo je glavna karakteristika planine i njena gotovo najveća vrijednost koja zauzima 85% površine masiva. Ostala površina otpada na pašnjake, vrištine i kamenjar. Gornja granica šume nalazi se na 1450 - 1550 metara nadmorske visine.

Sve donedavno šumske su zajednice imale prašumski karakter!

Nažalost, u bliskoj prošlosti opustošene su prekomjernom sječom. Budući da su bile daleko od očiju javnosti njihovoj se njezi i zaštiti posvećivalo jako malo pažnje.
Sječa se provodila bez stručnog nadzora, nekontrolirano i okrutno te je dovela do nenadoknadivog gubitka šume prašumskog tipa i upropaštene mreže puteva.

Ipak, situacija se počela mijenjati na bolje, poglavito na hrvatskoj strani gdje je veliki dio šume zaštićen:

 • 122 ha šume Kriva Lisica;
 • 4,18 ha na Debelom vrhu;
 • područja Bijeli potoci - Malo Kamensko zaštitio je 1972 g. Hrvatski sabor kao memorijalni prirodni spomenik;
 • granično područje na SI strani Ličke Plješivice, Javornik-Tisov vrh zaštićen je od 1962 g. kao specijalni rezervat šumske vegetacije mješovite sastojine bukve i jele prašumskog tipa.

75% svih šuma je mješavina šuma bukve i jele. Najrasprostranjenija šumska vrsta je bukva kojoj jako odgovara prisutna karbonatna podloga tla.

Ovo izuzetno drvo na dobroj podlozi može rasti od 120 do 150 godina, a zdravo može živjeti od 150 do 200 godina.

Raskošna krošnja bukve

Pored bukve, ostale dvije dominantne šumske vrste su jela i smreka.

Flora

Plješivica je temeljito istražena zahvaljujući svojoj raskošnoj bioraznolikosti. Ako se prisjetimo da je okružena s naša 2Parka jasno je da njezina prirodna bogatstva ne mogu biti ništa manja i upravo zbog toga se njezinoj zaštiti mora posvetiti primjerena pažnja.

Po pitanju flore Plješivica je posebno poznata po sastavu alpske flore i velikom bogatstvu endemskih vrsta.

Na planini su nađeni brojni predstavnici alpinskih vrsta i glacijalnih relikata, a ističu se:

 • Wulfenov jaglac
 • Plješivički karanfil
 • Gospina papučica
 • Runolist
 • Planinski likovac
 • Planinska selagina.

Kao posebne pejzažne vrijednosti ističu se visinski travnjaci - pašnjaci, koje su u prošlosti na ekološki način koristili domaći stanovnici iz planinskih sela za visinsku ispašu stoke. 

Wulfenov jaglacPrimula Wulfeniana

Fauna

Fauna Ličke Plješivice vrlo je raznolika, a kao posebna značajka ističu se velike zvijeri. Brojne su i sve ostale skupine životinja, i sve su u potrebi za pojačanom zaštitom.

Svakako najpoznatiji stanovnik šuma je smeđi medvjed, a tu još žive veprovi, tetrijebovi, kune, vukovi, kao i brojne druge vrste.
Na proplancima se tako često susreću srne i jeleni, a u zraku orlovi i sokolovi! Samo za fotografiranje! ;)

Ugrožena vrsta - vuk!Plješivička bioraznolikost - fauna

Klima

Klima je prilično oštra i surova planinska klima, s nekad dugotrajnim snijegom i vrhovima često u magli.
Danas, uslijed klimatskih promjena, količina snježnih oborina je oskudnija.
Ljeta su topla i ugodna za boravak te često dosta sušna.

Temperaturne prilike na Plješivici vrlo su slične onima u nešto višim područjima Alpi! 

Tako je vrlo zanimljiv podatak da se biljke Scabiosa silenifolia (Busenasta zvjezdoglavka) i Potentilla clusiana (Cluzijev petoprstnik) na Plješivici pojavljuju već na visini od 1500 metara, a iste vrste u Alpama se susreću iznad 1800 metara!!

Potentilla clusianaPotentilla clusiana (Kluzijeva petoprsta)

Na Plješivici su također interesantna i temperaturna kolebanja, tako je korenička strana hladnija od one na bihaćkoj strani.

Cirkulacije zraka duž istočnog i zapadnog podnožja Ličke Plješivice vrlo su različite, pa tako u Korenici pretežno puše sjeverozapadnjak, a u Bihaću zapadnjak. Kao odlučujući klimatski element ističe se slavna bura.

Poznata lička bura rađa se na hrptu Plješivice! Najjače mahove ima između vrhova Gola Plješivica i Mala Plješivica te u klancu Škipine!

Od ostalih vrsti vjetra također se ističe i jugo koje zna biti i orkansko!

Interesantna povijesna činjenica je da je u planinskom selu Zavalje (tadašnjoj općini u sastavu Austro-Ugarske) bila otvorena jedna od prvih meteoroloških postaja u Hrvatskoj.

Mjerenja temperature zraka i padalina započela su davne 1852., a nešto kasnije i mjerenja pritiska zraka.

Pogled s Unsko - koranske zaravni

Povijesna zbivanja

Lička Plješivica je kroz povijest zbog svoje visine i strmine imala ulogu prirodne brane pred napadima novih osvajača, a to je posebno došlo do izražaja tijekom navala osmanlijske vojske.

Nakon mira u Svištovu 1791. i oslobođenja Like, Plješivica je u 18. i 19. stoljeću bila granica s Osmanskim carstvom.

U tom periodu, na podplješivičkom platou iznad Bihaća, uspostavljeno je važno pogranično područje koje je svoje sjedište imalo u tadašnjem općinskom sjedištu Zavalje u sastavu Austro-Ugarske Monarhije, s trgovinskom i carinskom zonom u kompleksu Raštel.

Raštel se sastojao od više kamenih objekata koji su bili okruženi s dva i pol metra visokim zidom. Prva raštelska zgrada izgrađena je daleke 1795., a pretpostavlja se da je glavna jednokatna križna građevina od kamena izgrađena 1877. U njoj su stanovali i radili službenici, carinik, općinski ađutant, a u prizemlju su bili magazini za robu i pivnica.

Raštel je između ostalog bio i kontrolna sanitarna postaja te sjedište medicinske kontrole za ljude i robu između dva carstva, Austro-Ugarskog i Osmanskog.

Na području oko Raštela se intenzivno trgovalo, a sve što se kupilo ili prodalo prolazilo je kroz kompleks radi carine i nadzora tzv. nadzornika dezinfektora.
Tako je recimo u vrijeme velikih zaraza, kupljena stoka morala provesti nekoliko dana pod nadzorom u Raštelu radi provjere zdravlja.
Za potrebe trgovanja sa stokom bilo je izgrađeno i kupalište za balgo, 20 m dugo i 5 m široko, kroz koje je obavezno prolazila sva kupljena stoka radi raskuživanja.
Raskuživala se čak i pošta, isto kao što je strogoj sanitarnoj kontroli podlijegala sva ostala roba.

Ured zavaljske općine bio je u Raštelu sve do 1926/1927.
Nažalost, i povijesni kompleks Raštel doživio je sudbinu kao manje-više i svi ostali povijesni kompleksi na ovom području, potpuno je uništen, a zadnji udarac zaradio je 1942. kada je zapaljen do temelja.

Da je planina puna zanimljivosti, potvrdit će još jedan povijesni podatak. Naime, podno njenih vrhova djelovala je jedna od najstarijih i vodećih hrvatskih kulturnih ustanova, Matica hrvatske!

Ogranak Matice hrvatske osnovan je 1890. godine u Zavalju i na kulturni život župe utjecala je preko pola stoljeća, sve do početka Drugog svjetskog rata, a čak dijelom i tijekom rata.

Njezin utemeljitelj i prvi povjerenik bio je zavaljski veleposjednik i poštar Stjepan Ritz koji je u vlasništvu imao poštanske kočije koje su vozile na ruti između Splita i Beča, naravno via Kordunska cesta i podplješivički plato!

Vjerujemo da dijelite naš osjećaj da je ova velebna planina Lička Plješivica zaslužila izaći iz velike izolacije, zar ne?!

Izvori: „Hrvatske planine“ , dr. Željko Poljak / „Povijest zavaljske župe“, mr. Ivan Dujmović

Istražite i upoznajte ovaj planinski kolos i okolne lokalne zajednice!

Uživajte u vođenim ili samostalnim turama i istražite impresivnu Ličku Plješivicu 

Usponi na Ličku Plješivicu mogući su s obje strane planine i svi su vrijedni pažnje. Pronađite svoje uspone i vodiče na strani Republike Hrvatske iz smjera Korenice (tu vas čeka najviši vrh sjevernog dijela planine - tzv. ličko orlovo gnijezdo!) te na strani Bosne i Hercegovine iz smjera povijesnog grada Bihaća  (tu vas čekaju planinarski dom i izletište!).

Pri tome svakako istražite i Bihać i Korenicu! :)

Pogledajte naš kalendar Događanja i Aktivnosti gdje predlažemo brojne aktivnosti s puno korisnih podataka!

Za vođene ture: odite na navigaciju Doživljaji i spustite do interaktivne karte. Izaberite Sportske aktivnosti - Vođene planinarske ture i pronađite svoje vodiče na strani Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 

Za samostalne ture: odite na navigaciju Doživljaji i spustite do interaktivne karte. Izaberite Sportske aktivnosti - Planinarske ture i izaberite svoj uspon.

Sigurnosna pravila i savjeti: svakako se pridržavajte sigurnosnih pravila i savjeta koja ćete pronaći pod navigacijom Korisni savjeti i pravila.

I sada preostaje samo uživanje u ljepotama Ličke Plješivice i okolice! 

Eko i Aktivno! Vidimo se!

Eko i Aktivno Istraživanje 

Podijeli:

Povezani članci:

Podijeli misao...